Din Studio

Avtale

1. Generelt

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom kunden og Din Studio Sverige AB (DSAB) med hensyn til abonnement på Din Studio (tjenesten) og tilhørende tilleggstjenester. Kunden må være en myndig, fysisk person (dvs. over 18 år) eller en juridisk person. Hvis kunden ikke er myndig, er kundens foresatte ansvarlig. Avtalen mellom partene kan ikke utvides av kunden til å gjelde andre parter.

2. Omfang

Gjennom abonnement på tjenesten tildeler DSAB plass samt tilgang til DSABs system for innholdshåndtering og publisering for å lagre og publisere kundens informasjon via Internett. Dessuten får kunden tilbud om tilleggstjenester, som kan ha egne vilkår og avgifter. DSAB forbeholder seg retten til når som helst å forandre innholdet i tjenesten.

3. Inngåelse av avtale om tjenesten

Avtale om tjenesten inngås elektronisk ved at kunden søker og DSAB bekrefter at søknaden er akseptert via DSABs hjemmeside. Kunden aksepterer avtalen ved å fullføre den elektroniske søknadsprosessen. Ved søknad om tjenesten forplikter kunden seg til å oppgi korrekt e-postadresse.

4. Levering av tjenesten

Kunden skal normalt sett samme dagen som avtalen inngås over Internett få all informasjon som trengs for å ta i bruk tjenesten.

5. Angrerett og unntak fra angrerett

Kunde som er forbruker (dvs. ikke juridisk person) har rett til å trekke seg fra avtalen under forutsetning av at kunden informerer DSAB innen 14 dager etter at kunden har mottatt avtalebekreftelse fra DSAB med informasjon om angrefristen (”Angrefrist”).

Avgifter som kunden har lagt ut for tjenesten, skal tilbakebetales av DSAB innen tretti (30) dager etter at DSAB har blitt informert om at kunden har trukket seg fra avtalen.

6. Ansvar for passord og overføring av informasjon

Kunden får mulighet til å overføre informasjon via Internett til kundens plass på DSABs system for innholdshåndtering og publisering. I forbindelse med registreringen velger kunden brukernavn og tildeles passord. Tjenesten er personlig.

Kunden er ansvarlig for at passordet oppbevares trygt slik at uvedkommende ikke får tak i det. Hvis kunden får vite at noen andre enn kunden bruker tjenesten i kundens navn, er kunden forpliktet til å treffe rimelige tiltak for å forhindre den ulovlige bruken av tjenesten samt varsle DSAB.

7. Vilkår for bruk av tjenesten

Kunden er alene ansvarlig overfor DSAB for informasjonen som lagres og/eller håndteres via tjenesten. Informasjonen skal ikke stå i strid med lov, bestemmelser og myndighetsforskrifter eller god publiseringsskikk. Informasjonen skal heller være av en slik art at den kan antas å være til skade for DSAB eller andre. Kunden er ansvarlig for at eventuelle nødvendige tillatelser foreligger for å dele, ta imot eller lagre informasjon. Kunden skal ikke bruke tjenesten på en slik måte at det forårsaker betydelige uleiligheter for DSAB eller noen andre, og kunden skal holde DSAB skadesløs for krav fra tredjepart på grunn av bruk av tjenesten. Kunden har ikke tillatelse til å selge plass til noen andre innenfor rammen for tjenesten. Dette gjelder både kunder med eget domene og kunder under DSABs domene. Kunden er klar over at DSAB har rett til å koble ut script/program som tar opp store ressurser og medfører bry for DSAB, øvrige brukere av tjenesten eller dertil tilknyttede system. Kunden skal varsles før tiltak treffes.

DSAB behandler all kundeinformasjon kon densielt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Informasjon om hvordan DSAB behandler personopplysninger finnes på DSAB nettside for personvern dataskydd og er i tillegg regulert i Databehandleravtalen, vedlegg 1.

Kunden godtar vedlegg 1 som Databehandleravtale for alle Tjenester som benyttes av Kunden.

8. Ansvar for innhold

DSAB forbeholder seg retten til å kontrollere informasjon som kunder publiserer via tjenesten. Hvis en bruker handler i strid med avtalen, forbeholder DSAB seg retten til å blokkere informasjonen som anses upassende. Er overtredelsen grov, kan kunden utestenges helt eller delvis fra fortsatt bruk. DSAB har rett til å stenge kundens tilgang til tjenesten umiddelbart hvis kunden til tross for varsling:

  • lagrer og/eller håndterer informasjon gjennom tjenester som er i strid med lover, bestemmelser og myndighetsforskrifter samt god publiseringsskikk eller på annen måte er støtende eller upassende eller har et slikt innhold at den med god grunn kan antas å være til skade for DSAB eller andre, eller
  • uten DSABS samtykke fremleier plass i tjenesten eller hvis kunden til tross for påminnelse unnlater å betale til angitt tid. Rett til å stenge tjenesten foreligger ikke hvis kundens forsømmelse er ubetydelig eller hvis DSAB har gitt utsettelse på betalingen.

9. Driftsstans, feilmelding

Kunden oppfordres til å sjekke hjelpeinformasjonen som ligger på DSABs hjemmeside www.dinstudio.no før feilen blir rapportert. Driftsstans eller vesentlig avbrudd i tjenesten meldes til DSAB og utbedres ved hjelp av DSAB i ordinær arbeidstid. DSAB gir ingen garanti med laveste akseptable tilgjengelighet eller maks. tillatt nedetid for hver enkelt stans.

10. Fremleie

Kunden har ikke tillatelse til å fremleie abonnement på tjenesten.

11. Pris og betaling

Kunden er forpliktet til å betale avgifter for tjenesten i henhold til prislisten som fremgår av DSABs hjemmeside. Betaling skal gjøres forskuddsvis via DSABs system for betaling. Avgift skal betales i forbindelse med kundens bekreftelse på forlengelse av avtalen etter utgangen av eventuell kostnadsfri prøveperiode eller forutgående abonnementsperiode. Kunder som unnlater å betale, vil bli stengt ute fra abonnementet på tjenesten, men først etter at betalingspåminnelse eller advarsel har blitt sendt på e-post.

Avgiftsendring kan kun tre i kraft i forbindelse med ny avtaleperiode. Avgiftsøkning skal varsles minst en måned i forveien. Avgiftsredusering trenger ikke varsles. Ved avgiftsøkning har kunden rett til å si opp avtalen. Tilfeldige kampanjepriser har ingen betydning for kundens priser i en gjeldende avtale.

12. Ansvarsbegrensning

Kundens bruk av tjenesten inklusive tilleggstjenester skjer i alle henseender på kundens eget ansvar og egen risiko. DSAB påtar seg ikke ansvar for innholdet, inklusive dets riktighet, lovlighet og lignende, i den informasjonen som kunden mottar eller overfører via Internett. DSAB påtar seg heller ikke ansvar hvis uvedkommende overvåker eller innhenter tilgang til kundens trafikk eller data.

DSAB er ikke ansvarlig for informasjonen som overføres gjennom tjenesten eller for skade eller tap i tilfelle forsinkelse, avbrudd, uteblitt eller feil levering av data eller lignende omstendigheter. DSAB påtar seg ikke ansvar hvis vedkommende eller uvedkommende gjør inngrep i kundens, DSABs eller andres dataressurs og skaffer seg tilgang til, ødelegger eller forvrenger data eller informasjon.

DSAB fraskriver seg alt ansvar for skader og tap som rammer kunden i forbindelse med bruk av tjenesten, medregnet bruk av og uteblitt mulighet til bruk av kundens plass på DSABs system, uansett grunn, med mindre DSAB med hensikt eller med grov uaktsomhet har opptrådt til skade for kunden.

DSAB fraskriver seg også alt ansvar for direkte skader inklusive skader på materiale og personer samt indirekte tap inklusive driftsstans, produksjonstap, uteblitt fortjeneste, tap av data eller informasjon eller annen indirekte skade av hvilket som helst slag.

Under alle omstendigheter og uansett skadens omfang er DSABs erstatningsansvar overfor kunden begrenset til et beløp tilsvarende det kunden har betalt for inneværende abonnementsperiode.

Hvis kunden ikke betaler noe for tjenesten, kan ikke kunden under noen omstendigheter rette skadesøksmål eller annet søksmål mot DSAB.

13. Force Majeure

DSAB skal være fritatt for erstatning og andre sanksjoner hvis oppfyllelse av avtalen hindres eller forverres av noen omstendighet – som f.eks. krig, myndighetsinngripen, uroligheter, innskrenkninger i strømtilførsel, avbrudd i tele- eller nettkommunikasjon, uroligheter i arbeidsmarkedet, forbud, restriksjoner, manglende tillatelse, ulykker, ugunstige transport- eller værforhold eller uteblitt leveranse fra underleverandører – som DSAB ikke kunne forutse ved inngåelse av avtalen og hvilke følger DSAB heller ikke kunne unngå eller overvinne.

14. Personopplysninger

Kunden er gjennom bestilling av tjenesten klar over at DSAB behandler kundens opplysninger for at kunden skal kunne bruke tjenesten og DSAB skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor kunden. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men kunden er klar over at avtalen ikke kan inngås hvis kunden ikke oppgir opplysningene. DSAB kan lagre kundedata i opptil 60 dager etter opphør av avtalen, men aldri lenger enn det som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen.

Hvis kunden ønsker informasjon om behandlingen av opplysningene sine eller korrigere opplysningene, kan kunden henvende seg til DSAB. Kunden kan også når som helst tilbakekalle samtykket til ovenstående ved å melde fra til DSAB. Kunden kan når som helst melde fra til DSB at han eller hun ikke ønsker at personopplysningene brukes til markedsføring.

DSABs personvernpolitikk, som ligger på DSABs hjemmeside, gjelder også for dette avtaleforholdet.

15. Avtaletid

Avtalen kan gjelde i en måned, et kvartal eller et år om gangen, som fremgår av avtalebekreftelse fra DSAB. Avtalen kan når som helst sies opp av kunden og opphører da ved utgangen av gjeldende avtaleperiode. Betalte avgifter tilbakebetales hvis kunden sier opp avtalen på grunn av endringer i avtalevilkårene eller alvorlige driftsforstyrrelser som DSAB er ansvarlig for. DSAB har rett til å si opp avtalen umiddelbart hvis kunden:

  • sprer informasjon som kan være ulovlig samt begår ulovligheter via Internett.
  • bryter med noen av punktene i avtalen.
  • gjør inngrep i tredjeparts immaterielle rettigheter.
  • sender markedsføring i e-post (såk. spamming eller mailbombing) til mottakere som ikke har bedt om det.
  • fører til betydelige problemer for DSAB, øvrige brukere av tjenesten og dertil tilknyttede system.
  • til tross for påminnelse ikke har betalt regninger som er forfalt til betaling, og det utestående beløpet gjelder mer enn en ubetydelig del av den regningen som er foprfalt til betaling.

16. Stenging av Tjenesten og sletting av innhold

DSAB har i henhold til det som angis foran, rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning hvis Kunden til tross for påminnelse unnlater å betale regning som har forfalt til betaling. Fjorten (14) dager etter at abonnementet er opphørt, sender DSAB nok en påminnelse til Kundens oppgitte e-postadresse, hvoretter Kunden stenges fra Tjenesten og Kundens hjemmeside stenges. Deretter oppbevarer DSAB innholdet i tretti (180) dager, hvoretter innholdet automatisk slettes hvis det ikke er kommet betaling.

DSAB har videre rett til å utestenge Kunden fra Tjenesten hvis Kunden bruker gratisversjonen og ikke har logget på Tjenesten i løpet av to (2) måneder. Kunden får deretter en påminnelses-e-post fra DSAB om at Kunden må logge inn innen fjorten (14) dager hvis Kunden vil beholde hjemmesiden. Deretter sendes fjorten (14) dager senere ytterligere en påminnelse, hvoretter hjemmesiden stenges. DSAB har deretter under slike omstendigheter rett til å slette Kundens innhold på Tjenesten etter ytterligere tretti (30) dager.

17. Henvendelser

Henvendelser fra DSAB til Kunden angående Avtalen sendes e-postadressen som Kunden har oppgitt. Kunden er forpliktet til å varsle DSAB snarest mulig ved eventuelle endringer av e-postadresse. Henvendelser fra Kunden bør sendes til DSABs kundeservice på info@dinstudio.no.

18. Endringer av avtalevilkår m.m.

DSAB har rett til å endre disse vilkårene eller tjenestens omfang ved å underrette kunden om dette i henhold til punkt 11. Reviderte avtalevilkår trer i kraft tre (3) måneder etter at kunden har fått varsel om endring. Mindre endringer av vilkårene eller tjenestens omfang kan imidlertid gjøres etter publisering på www.dinstudio.no.

19. Overdragelse

Kunden har ikke tillatelse til å overdra avtalen til noen andre. DSAB har rett til å overdra avtalen til et selskap innenfor konsernet eller til et konsern som DSAB inngår i ved inngåelse av avtalen eller senere kan komme til å inngå i.

20. Tvist

Tvister vedrørende tolkning eller egnethet av denne avtalen skal, hvis du er næringsdrivende, avgjøres av svensk domstol i henhold til svensk lov. Hvis du er forbruker, skal en eventuell tvist avgjøres av norsk domstol i henhold til norsk lov.